แปลเพลง Island - Miley Cyrus เนื้อเพลง ความหมายเพลง

แปลเพลง Island - Miley Cyrus เนื้อเพลง ความหมายเพลง

I’m on an island, dirty dancing in the sun
So close to heaven but so far from everyone
Yeah, I’ve got treasures buried underneath the sand
But I’m still wishing for the love that I don’t have

ฉันอยู่บนเกาะ เต้นสกปรกกลางแดด
 อยู่ใกล้สวรรค์ แต่ไกลจากทุกคน
 ใช่ ฉันมีสมบัติฝังอยู่ใต้ผืนทราย
 แต่ฉันยังโหยหาความรักที่ฉันไม่มี

Mama told me, “Girl, smoke ’em if you got ’em”
Left my lighter back at home with all my problems
So I’m sitting here, wondering all day long

แม่บอกฉันว่า “สาวน้อย สูบมันซะ ถ้าคุณได้มันมา”
 ทิ้งไฟแช็กไว้ที่บ้านพร้อมกับปัญหาทั้งหมดของฉัน
 ฉันก็เลยนั่งสงสัยอยู่วันยังค่ำ

Am I stranded on an island?
Or have I landed in paradise?
Am I stranded on an island?
Or have I landed in paradise?

ฉันติดอยู่บนเกาะหรือไม่?
 หรือฉันได้ลงจอดในสวรรค์?
 ฉันติดอยู่บนเกาะหรือไม่?
 หรือฉันได้ลงจอดในสวรรค์?

I can paint my toenails while I’m soaking up the sea
The only thing that’s missing here is you and our TV
And I won’t lie, it sure gets lonely here at night
But no one here needs nothing from me and it’s kind of nice

ฉันสามารถทาเล็บเท้าได้ในขณะที่ฉันกำลังดื่มด่ำกับน้ำทะเล
 สิ่งเดียวที่ขาดหายไปคือคุณและทีวีของเรา
 และฉันจะไม่โกหก มันคงจะเหงาที่นี่ตอนกลางคืน
 แต่ที่นี่ไม่มีใครต้องการอะไรจากฉันและมันก็ดี

Mama told me, “Girl, smoke ’em if you got ’em”
Left my lighter back at home with all my problems
So I’m sitting here, wondering all day long

แม่บอกฉันว่า “สาวน้อย สูบมันซะ ถ้าคุณได้มันมา”
 ทิ้งไฟแช็กไว้ที่บ้านพร้อมกับปัญหาทั้งหมดของฉัน
 ฉันก็เลยนั่งสงสัยอยู่วันยังค่ำ

Am I stranded on an island?
Or have I landed in paradise?
Am I stranded on an island?
Or have I landed in paradise?

ฉันติดอยู่บนเกาะหรือไม่?
 หรือฉันได้ลงจอดในสวรรค์?
 ฉันติดอยู่บนเกาะหรือไม่?
 หรือฉันได้ลงจอดในสวรรค์?

I hear your voice like a song on the radio
All day long ’cause, boy, I be missing you
I hear your voice like a song on the radio, ah
Paradise
I hear your voice like a song on the radio
All day long ’cause, boy, I be missing you
Paradise
I hear your voice like a song on the radio, ah

ฉันได้ยินเสียงของคุณเหมือนเพลงในวิทยุ
 เพราะตลอดทั้งวัน ที่รัก ฉันคิดถึงคุณ
 ฉันได้ยินเสียงของคุณเหมือนเพลงในวิทยุ อา
 สวรรค์
 ฉันได้ยินเสียงของคุณเหมือนเพลงในวิทยุ
 เพราะตลอดทั้งวัน ที่รัก ฉันคิดถึงคุณ
 สวรรค์
 ฉันได้ยินเสียงของคุณเหมือนเพลงในวิทยุ อา

Am I stranded on an island?
Or have I landed in paradise?
Am I stranded on an island?
Or have I landed in paradise?

ฉันติดอยู่บนเกาะหรือไม่?
 หรือฉันได้ลงจอดในสวรรค์?
 ฉันติดอยู่บนเกาะหรือไม่?
 หรือฉันได้ลงจอดในสวรรค์?

Am I stranded on an island?
I hear your voice like a song on the radio
All day long ’cause, boy, I be missing you
Or have I landed in paradise?
I hear your voice like a song on the radio, ah

ฉันติดอยู่บนเกาะหรือไม่?
 ฉันได้ยินเสียงของคุณเหมือนเพลงในวิทยุ
 เพราะตลอดทั้งวัน ที่รัก ฉันคิดถึงคุณ
 หรือฉันได้ลงจอดในสวรรค์?
 ฉันได้ยินเสียงของคุณเหมือนเพลงในวิทยุ อา

Am I stranded on an island?
I hear your voice like a song on the radio
All day long ’cause, boy, I be missing you
Or have I landed in paradise?
I hear your voice like a song on the radio, ah

ฉันติดอยู่บนเกาะหรือไม่?
 ฉันได้ยินเสียงของคุณเหมือนเพลงในวิทยุ
 เพราะตลอดทั้งวัน ที่รัก ฉันคิดถึงคุณ
 หรือฉันได้ลงจอดในสวรรค์?
 ฉันได้ยินเสียงของคุณเหมือนเพลงในวิทยุ อา

Am I stranded on an island?
I hear your voice like a song on the radio
All day long ’cause, boy, I be missing you
Or have I landed in paradise?
I hear your voice like a song on the radio, ah

ฉันติดอยู่บนเกาะหรือไม่?
 ฉันได้ยินเสียงของคุณเหมือนเพลงในวิทยุ
 เพราะตลอดทั้งวัน ที่รัก ฉันคิดถึงคุณ
 หรือฉันได้ลงจอดในสวรรค์?
 ฉันได้ยินเสียงของคุณเหมือนเพลงในวิทยุ อา

Am I stranded on an island?
Or have I landed-
ฉันติดอยู่บนเกาะหรือไม่?
 หรือว่าฉันได้ลงจอด-